Zjistěte jak na OSVČ a nastartujte si kariéru!

7.4. proběhla akce s názvem Jak na: OSVČ a pracovně právní vtahy. Na kurzu jste se mohli dozvědět základní praktické informace, jak ohlásit živnosti, co vše je k tomu potřeba a jaké druhy živností existují. Takže vše potřebné pro nastartování vaší kariéry. Pokud jste se nemohli zúčastnit kurzu, ale toto téma vás zajímá tak čtěte dál.  

duben 2022

Bez popisku

Jak na vlastní živnost

V průběhu našich studijních let se připravujeme na svou budoucí kariéru, ve které uplatníme nabyté znalosti a dovednosti, na pracovní život, který nám poskytne naplnění a možnost vlastní realizace. Možnou cestou naší profesní dráhy je též vlastní podnikání. S tím můžeme začít již v době studia, pokud si pro námi vykonávanou činnost založíme živnost. Pojďme si proto představit základní informace o vzniku, typech živnosti a náležitosti živnostenského podnikání, abychom se mohli vrhnout do vlastního byznysu s klidem a jistotou.


Živnost

Osoba samostatně výdělečně činná, zkráceně OSVČ, je fyzickou osobou, která má příjem z vlastního podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. Jde tedy o lidi, kteří mají příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, z poskytnutí práv z duševního vlastnictví, či o živnostníky.

Živností nazýváme způsob vlastního podnikání v oblasti obchodu, výroby a poskytování služeb, které splňuje podmínky dané živnostenským zákonem. Jde o soustavnou činnost, kterou podnikatel provozuje samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Cílem živnostenského podnikání je dosažení zisku. Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba, která však musí získat živnostenské oprávnění pro provozování dané činnosti. O živnostenské oprávnění můžete požádat na nejbližším živnostenském úřadu.

V současné době však již nezískáte proslulý živnostenský list. Budete zaneseni do živnostenského rejstříku, přičemž můžete požádat o výpis z živnostenského rejstříku, který obsahuje stejné údaje a zároveň všechny živnostenská oprávnění podnikatele.

Živnostenský rejstřík obsahuje základní údaje o podnikateli, kterými je jméno a příjmení fyzické osoby, popřípadě název právnické osoby, přidělené identifikační číslo osoby, adresa bydliště a sídla podnikání. Zapsány jsou také údaje o jednotlivých živnostenských oprávněních, kterých může mít osoba více. Jedná se o předmět podnikání, datum vzniku živnosti, adresa provozovny nebo informace o odpovědném zástupci. Zanášeny jsou také informace o přerušení či zrušení živnosti, stejně jako překážky v jejím provozování, pokuty a sankční opatření.


Podmínky pro provozování živnosti

Pro založení a provozování vlastní živnosti je potřeba splnit všeobecné podmínky provozování živnostenského podnikání, které jsou stanoveny dle živnostenského zákona. Zmíněné základní podmínky tvoří plná svéprávnost a bezúhonnost. Za bezúhonného je považován ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslně spáchaný trestný čin spojený v souvislosti s podnikáním nebo čin spojený s předmětem podnikání, o který žádá, nebo který ohlašuje.

Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou stanovovány pro druhy živností, které si představíme níže. Jde o řemeslné živnosti, koncesované živnosti a živnosti vázané. Pro živnost volnou je potřeba splnit pouze všeobecné podmínky živnostenského podnikání.

Zvláštní podmínky provozování živnosti tvoří nároky na odbornou či jinou způsobilost žadatele vyžadovanou živnostenským zákonem. Nejčastěji se jedná o prokázání dosaženého vzdělání v oboru či naplnění požadované délky praxe v oboru nutnou pro založení a provozování vlastní živnosti.


Druhy živností 

Živnostenský zákon rozlišuje dva základní druhy živností, a to živnosti ohlašovací a živnosti koncesované.

Živnost ohlašovací může být provozována pouze na základě ohlášení živnosti libovolnému živnostenskému úřadu. Pokud jsou splněny všeobecné podmínky provozování živnosti a zákonem stanovené zvláštní podmínky pro provozování dané živnosti, živnost je založena a schválena k provozu.

Živnosti ohlašovací dále rozdělujeme na živnost volnou, živnost řemeslnou a živnost vázanou. Volné živnosti je možné provozovat pouze na základě splnění všeobecných podmínek. U živností řemeslných a vázaných je nutné kromě toho prokázat odbornou způsobilost pro provozování dané živnosti.

Před založením živnosti proto doporučujeme prostudovat seznam živností a s nimi spojenými nároky na prokázání odborné způsobilosti. V případě potřeby je možné se také obrátit na libovolný živnostenský úřad, který vám se založením živnosti a poradenstvím může pomoci.

Dalším druhem živností je živnost koncesovaná. Ta může být provozována po udělení zvláštního úředního oprávnění k podnikání, které je označováno pod pojmem koncese. Toto oprávnění udělují orgány státní správy, samotné oprávnění pro provozování koncesované živnosti vzniká až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení dané koncese.


Odpovědný zástupce

Pokud budete chtít založit vlastní živnost, která je vázaná zvláštními podmínkami pro její provozování, nevěste hlavu. V takové případě se můžete obrátit na pomoc odpovědného zástupce.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která je ve smluvním vztahu s provozovatelem živnosti, tedy s podnikatelem. Jak již napovídá název této pozice, odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování právních předpisů stanovených pro danou živnost.

Odpovědný zástupce tak může zodpovídat za provozování živnosti se stanovenými zvláštními podmínkami, které nesplňuje provozovatel živnosti. V takovém případě je však musí splňovat právě odpovědný zástupce.


Výhody a nevýhody vlastního podnikání

Vlastní podnikání, respektive provozování vlastní živnosti, je spojeno s řadou výhod a nevýhod, které plynou ze samotné podstaty podnikání.

Mezi nevýhody podnikání zcela jistě patří ztráta jistot, které jsou spojené se životem zaměstnance. Všechna odpovědnost v rámci podnikání leží jen a pouze na vás. Nebudete mít jistotu zaručené výplaty. Vlastní podnikání bude vyžadovat nutnou dávku energie, času, vytrvalosti a odhodlání, stejně jako plánování a podnikatelské strategie.

Provozování vlastní živnosti je však spojeno také s nespočtem výhod. Můžete se stát pánem svého času a jednání. Budete zcela svobodní v tom, co děláte. Budete zcela nezávislí a budete se moci věnovat tomu, čemu chcete. Pokud budete ve své oblasti opravdu úspěšní, výše vašeho zisku nebude limitována smluvenou výši mzdy či platu. V neposlední řadě můžete kromě zisku získat také prestiž v oboru, uznání ostatních a můžete budovat svou vlastní osobní značku.

 

Kterou cestu si zvolíte pro své budoucí kariérní směřování, je výhradně na vás. Budeme vám na vaší pouti pracovním životem držet palce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info