Řiďte svoji kariéru jako profík!

Výběrem vysoké školy nebo nástupem do prvního zaměstnání řízení kariéry nekončí. Ovlivňovat kariéru se učíme celý život, stejně tak jako celý život můžeme rozvíjet k tomu potřebné dovednosti. Co je tedy potřeba k tomu, abyste si zvládli na různých kariérních křižovatkách vybírat takové kariérní cesty, které vám budou nejvíce vyhovovat?

duben 2022

Bez popisku

Jak rozvíjet dovednosti k řízení kariéry

Jedním z životních cílů většiny z nás je pravděpodobně žít spokojený život, ve kterém budeme moci dělat to, co nás baví, naplňovat svůj potenciál a mít možnost se dále seberealizovat. Abychom toho dosáhli ve svém pracovním či osobním životě, budeme muset aktivně a vědomě náš život řídit a směřovat jej ke stanovenému cíli. Pojďme si představit dovednosti k řízení kariéry, které jsou nástrojem pro dosažení našich pracovních cílů, a možnosti, jak je budovat a posilovat.

Dovednosti k řízení kariéry

Dovednosti k řízení kariéry jsou užívaným pojmem bez jasně a jednotně stanovené a ustálené definice. Jde však o kariérní kompetence, které ním pomáhají v řízení naší vlastní profesní a vzdělávací dráhy. Napomáhají nám nejen k nalezení a udržení si zaměstnání, ale také k seberealizaci v profesi, kterou člověk vykonává.

Řízení kariéry je celoživotním procesem. Člověk se v průběhu života vyvíjí, stejně jako společnost kolem něj a pracovní trh. Není proto obvyklé, že by člověk v dnešní době nastupoval na jednu pozici, ve které setrvá až do odchodu do důchodu, jak tomu bývalo za dob našich prarodičů.

Řízení kariéry je aktivním a vědomým procesem, který nám umožňuje dosáhnout naplnění v práci, seberealizaci a zvýšení životní a pracovní spokojenosti. V rámci řízení kariéry uplatníme řadu dovedností, které je možné budovat a rozvíjet dle našeho současného cíle.

Lidé s rozvinutými dovednostmi k řízení kariéry jsou schopni snadněji a efektivněji identifikovat, co je baví, co chtějí a v čem jsou dobří, jsou schopni plánovat vlastní kariéru a usměrňovat svoje jednání v dosahování stanovených cílů.

Mezi dovednosti k řízení kariéry můžeme zahrnovat následující kompetence:

 • Proaktivní přístup.
 • Adaptabilita na nové prostředí a kolektiv, schopnost vyrovnat se se změnou.
 • Schopnost činit rozhodnutí.
 • Schopnost vyhodnocování naskytnutých příležitostí.
 • Schopnost efektivní práce s informačními zdroji.
 • Schopnost sebereflexe, získávání a vyhodnocování informací o sobě.
 • Zájem o celoživotní rozvoj a vzdělávání.
 • Schopnost pozitivní interakce s ostatními a budování vztahů.
 • Schopnost pozitivní sebeprezentace.

Dovednosti k řízení kariéry můžeme rozdělit na čtyři oblasti: osobnost (Self), silné stránky (Strengths), rozhled (Horizons) a sítě a kontakty (Network).

Osobnost  

První oblast dovedností k řízení kariéry tvoří naše osobnost. Jde tedy zejména o to znát sám*sama sebe a jednat v souladu s vlastními potřebami, možnostmi, osobními charakteristikami. Důležitou dovedností je proto schopnost reflexe a sebereflexe. Osobnost jedince je s dovednosti k řízení kariéry spojena v následujících oblastech:

 • Rozvoj a udržování pozitivního sebeobrazu o vlastní osobě.
 • Udržování zdravé rovnováhy mezi svými rolemi v práci, škole a životě.
 • Schopnost přizpůsobit své chování různým kontextům.
 • Sebereflexe vlastního vývoje, rozvoje a změn vlastní osobnosti.
 • Schopnost dělat správná či výhodná kariérní rozhodnutí.
Možnost rozvoje osobnostních dovedností k řízení kariéry
 • Poznávání nových lidí coby zdroj motivace a odhodlání.
 • Přijímání výzev a vystupování z komfortní zóny.
 • Snaha získávat zpětnou vazbu od ostatních a poskytovat ji druhým.
 • Získávání životních zkušeností (cestování) a zkušeností pracovních.
 • Získávání informací a vědomostí (knihy, internet, vzdělávání).
 • Budování sebevědomí, zaměření na pozitivní události a úspěchy.
 • Cílená reflexe vlastního života (deníky).
 • Poznávání vlastních hodnot a cílů.
Silné stránky

V této části se zamysleme nad našimi silnými stránkami. Uvědomme si, v čem jsme dobří a úspěšní. Zamysleme se nad tím, co se nám povedlo. Silné stránky zahrnují následující oblasti:

 • Uvědomění si svých dovedností, silných stránek a úspěchů.
 • Rozhodování a plánování na základě silných stránek a úspěchů.
 • Sebevědomí.
 • Schopnost rozvíjet se a poučit se z vlastních chyb a z neočekávaných situací.
 • Schopnost čerpat ze svých zkušeností a podpora příležitostí k formálnímu i neformálními vzdělávání pro podpoření svých kariérních voleb a rozhodnut.

Možnosti rozvoje silných stránek jedince

 • Seberozvoj a vzdělávání, absolvování kurzů a workshopů.
 • Rozvoj znalostí pomocí knih a internetu.
 • Reflexe a rozvoj vlastních schopností a dovedností.
 • Získávání zpětné vazby od ostatních, zhodnocení vlastních úspěchů a vykonané práce, zaměření se na své silné stránky a oblasti úspěchu.
Rozhled

V oblasti osobnosti a silných stránkách se zaměřujeme zejména na naši vlastní osobu, v následující oblasti bude předmětem zájmu také prostředí kolem nás samotných a možnosti, které máme k dispozici.

 • Uvědomění si šíře vlastních studijních i pracovních příležitostí, které mohu prozkoumat a jsou mi otevřeny.
 • Schopnost vyhledávat, zpracovávat a využít informace a podporu, které mi pomohou v rozvoji mé kariéry.
 • Sebejistota v reagování na změny v rámci svých životních nebo pracovních rolí, schopnost zvládání změn a přizpůsobování se.
 • Kreativita a proaktivnost ve způsobu, jakým přistupuji ke svému kariérnímu rozvoji.
 • Vědomí o vzájemném ovlivňování jednotlivých aspektů života – vlastní osobnost, práce, bezprostřední okolí, komunita a společnost.
Možnosti budování rozhledu
 • Zisk informací ze sociálních sítí a internetu, pracovních i inzerčních portálů.
 • Zisk informací a rozhledu od lidí v našem okolí. Sdílení informací a zkušeností s ostatními.
 • Zisk pracovních příležitostí v oboru, pracovních stáží, praxí a dobrovolnictví.
 • Cestování a poznávání nových lidí a kultur.
 • Udržování si přehledu a snaha orientovat se na trhu práce a v aktuálním dění ve společnosti.
Sítě

Pod pojmem sítě se skrývá budování a udržování vztahů s lidmi v našem okolí, stejně jako s lidmi na pracovišti a v oboru.

 • Sebevědomá a efektivní komunikace s ostatními.
 • Snaha o budování a udržování vztahů.
 • Využití informací a vztahů k zabezpečení, vytváření a udržování práce.
 • Rozvoj a udržování řadu vztahů, které jsou pro naši kariéru důležité.
Možnosti budování sítí a kontaktů
 • Aktivita na sociálních sítích a pracovních portálech.
 • Iniciativa a aktivita v oslovování lidí a komunikaci.
 • Vytváření nových vztahů.
 • Budování a udržování dosavadních vztahů.
 • Trénink sociálních dovedností, oproštění se od strachu z odmítnutí.
 • Zájem o lidi, aktivní naslouchání, všímavost a zvídavost.
 • Podpora příležitostí k poznání nových lidí, účast na společenských, kulturních či sportovních akcích.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info