3. Uč se a rozvíjej

Máte jasno v tom, kam směřujete, a potřebujete si doplnit konkrétní dovednosti? Nebo se chcete rozvíjet obecně, abyste měli co nejširší rozhled a zvýšili tak svou uplatnitelnost na trhu práce? Pro oba případy platí, že rozvoj je nikdy nekončící proces. Záleží tedy jen na vás, zda chcete jít spíše do hloubky, nebo do šířky. 

Rozšiřujte své kompetence 

V kontextu rozvoje často hovoříme o kompetencích. Kompetence jsou schopnosti, znalosti a dovednosti projevené v praxi. Můžeme je rozdělit do tří kategorií: 

Obecné

● přenositelné napříč pozicemi
● lze je prověřit a porovnat
● např. počítačové dovednosti, jazyky

Tvrdé

● specifické na určitých pozicích
● lze je prověřit a porovnat
● např. SQL, práce s elektronovým mikroskopem

Měkké

● přenositelné napříč obory
● těžko prověřitelné a porovnatelné
● např. komunikační dovednosti, spolupráce

V rámci rozvoje se můžete soustředit na jakýkoliv typ dovedností, liší se pouze způsobem, kterým je lze rozvíjet. Některé se naučíte ve škole, kurzech, vknížkách nebo článcích. Jiné je třeba dlouhodobě trénovat. 

Employability skills

Pokud nevíte, kde začít, zkuste rozvíjet ty kompetence, které jsou obecně přenositelné napříč různými obory a pracovními oblastmi. Lze je většinou zařadit pod měkké dovednosti, nicméně v poslední době se rozšiřuje pojmenování “employability skills” – právě proto, že dobrá úroveň takových kompetencí zvyšuje zaměstnatelnost (employability) jedince na trhu práce.  

Employability skills můžeme rozdělit do 3 základních kategorií: aplikované znalosti, pracovní dovednosti a efektivní navazování vztahů. Ty pak obsahují konkrétní kompetence.  

Aplikované znalosti

Aplikované akademické dovednosti

Aplikované akademické dovednosti ty, které se projevují během plnění domácích úkolů, práci na hodinách nebo diskuzích ve třídě. 

 • Je schopný číst = umí interpretovat písemná zadání k úkolům či projektům a na základě nich tvořit výstupy; je schopný využívat tištěných i online materiálů a zdrojů, vyplňovat pracovní listy a dohledávat upřesňující informace
 • Je schopný psát = dovede vytvářet laboratorní zprávy, vědecké postery a prezentační materiály, psát si poznámky a odpovídat na otázky esejového charakteru
 • Zná matematické strategie a postupy = při analýze a rozlišování mezi dostupnými postupy umí vhodně používat výpočty a dělat logické úsudky; je schopný vytvářet nebo interpretovat tabulky a grafy a díky tomu vhodně organizovat a zobrazovat data 
 • Zná vědecké principy/postupy = dodržuje principy, experimentuje, odvozuje si informace, vytváří hypotézy ("co by se stalo, kdyby...”) a vytváří postupy vedoucí k splnění úkolu
Schopnosti kritického myšlení

Schopnosti kritického myšlení nejčastěji se projevuje během plnění domácích úkolů, skupinové práci, projektových úkolech a prezentování výsledků práce 

 • Myslí kreativně = přichází s inovativními a novými nápady a řešeními, uplatňuje divergentní myšlení (myšlení vedoucí k více různým řešením). To se může uplatňovat například při ústních prezentacích, při psaní písemných prací, při otevřených zadáních nebo při vytváření designu projektů.  
 • Myslí kriticky = vykazuje analytické a strategické myšlení, což se projevuje například při vedení diskuzí, směřování k porozumění, posuzování problému a dotazování se
 • Umí udělat smysluplné rozhodnutí = umí rozlišovat mezi různými přístupy a posuzovat existující možnosti (to může často souviset i s kritickým myšlením)
 • Řeší problémy = při posuzování problému využívá dostupné zdroje (lidské i materiální) a prochází si více strategií pro vyřešení problémů (může být propojeno s kreativním myšlením)
 • Uvádí důvody = přehodnocuje pro a proti jednotlivých nápadů, přístupů a řešení, analyzuje možnosti pomocí uvažování “když...pak...”
 • Plánuje a organizuje = plánuje jednotlivé kroky svého postupu a přístupu k úkolu. To se přirozeně uplatňuje při plnění většiny úkolů, od jednoho dílčího problému až po řešení dlouhodobého projektu. 

Efektivní navazování vztahů

Interpersonální dovednosti

Interpersonální dovednosti – projevují se při práci ve dvojicích nebo týmech během plnění krátkodobých nebo dlouhodobých úkolů 

 • Rozumí týmové práci a spolupracuje s ostatními = účastní se vzájemné spolupráce ve skupině nebo ve dvojici, dostatečně přispívá k plnění úkolu a má respekt vůči ostatním  
 • Reaguje na potřeby zákazníků = pomáhá ostatním studentům porozumět úkolům, vyhledávat zdroje a plnit přidělené role (ostatní studenty možno vnímat i jako zákazníky) 
 • Procvičuje se ve vedení = účastní se skupinových projektů jako týmový lídr nebo efektivní člen týmu a organizuje práci způsobem, který napomáhá k plnění cílů a týmových rolí 
 • Vyjednává, aby vyřešil konflikt = udržuje ostatní členy týmu na správné cestě, navrhuje alternativy, diskutuje možnosti  
 • Respektuje individuální rozdíly = naslouchá a zvažuje nápady všech členů týmu, podporujícím způsobem reaguje na navržené nápady a dobře spolupracuje se všemi kolegy.  
Osobnostní rysy

Osobnostní rysy – běžně se projevují při každodenních činnostech ve třídě – jak se účastní výuky, komunikují, přispívají do učebního prostředí, jednají se svými spolužáky a řídí sami sebe.  

 • Prokazuje zodpovědnost a sebedisciplinu = aktivně se účastní hodin, doptává se, dobrovolně odpovídá na položené otázky, plní úkoly a bez problému pracuje ve skupině 
 • Umí se přizpůsobit a ukazují flexibilitu = snadno se přizpůsobí různým instrukcím a různým typům úkolů 
 • Pracuje samostatně = dokáže plnit úkoly včas a bez vyžadování přehnané pozornosti 
 • Prokazuje ochotu učit se = spolupracuje a významným způsobem se zapojuje 
 • Prokazuje integritu = k zadáním úkolů přistupuje s respektem, proto každá jeho práce je originální nebo správně citovaná 
 • Prokazuje profesionalitu = k ostatním přistupuje s respektem, všechny nápady jsou brány do úvahy a práce je originální nebo správně citovaná 
 • Přebírá iniciativu = dokáže během hodiny plnit úkoly včas a bez upozornění, to je patrné i během skupinové práce 
 • Ukazuje pozitivní přístup a pocit vlastní hodnoty = pozitivně přispívá k průběhu hodin 
 • Přebírá zodpovědnost za profesní růst = je aktivním posluchačem a pokud potřebuje, snaží se o objasnění a porozumění 

Pracovní dovednosti

Schopnost řízení zdrojů

Schopnost řízení zdrojů schopnosti, které jsou součástí projektového učení a skupinových prací. Může se vztahovat také k tomu, jak si student dokáže zorganizovat čas ve třídě. 

 • Organizuje čas = umí si správně organizovat čas jak při plánování projektových aktivit v týmu, tak i při řízení vlastních úkolů. Schopnost organizovat si čas se projevuje při plnění téměř jakýchkoli úkolů.  
 • Umí nakládat s penězi = v rámci skupinových projektů s omezenými finančními zdroji dokáže smysluplně spravovat peníze (např. při navrhování/propagaci, plánování výletu,…)
 • Umí nakládat s dalšími zdroji = dokáže spravovat omezené zdroje (materiální, finanční i lidské) v rámci různých projektů
 • Organizuje lidi = získává zkušenosti s řízením lidí v rámci skupinových projektů, které vyžadují přerozdělování omezeného množství financí a materiálních zdrojů; řídí také své vlastní chování a participaci 
Použití informací

Použití informací zahrnuje získávání informací z různých zdrojů (tisk, internet, televize, osobní kontakt), může se jednat o jednoduché vyhledávání dílčích informací, ale i o využití informací při psaní závěrečných prací nebo přípravě ústní prezentace 

 • Lokalizuje = umí používat analytické strategie k výběru vhodného zdroje informací
 • Organizuje a třídí = k třídění informací umí využívat grafické prvky – náčrty, konceptuální mapy, schémata, tabulky atd. 
 • Využívá = umí používat klasifikační a analytické schopnosti k výběru informací potřebných k dokončení úkolu
 • Analyzuje = umí posuzovat informace z hlediska jejich relevance  
 • Komunikuje = získané informace umí shrnout do psané nebo ústní prezentace, zprávy, může se také jednat o prosté vysvětlení problému ostatním studentům
Komunikační dovednosti  
 • Komunikuje verbálně = dokáže ústně reagovat ve formě okamžitých krátkých odpovědí v průběhu lekcí, ale i komplexnější formální prezentace 

 • Aktivně naslouchá = je znatelně zabrán do psaní poznámek, doptává se a odpovídá na otázky 
 • Rozumí písemným materiálům = následuje psané instrukce, prohledává tištěné i digitální zdroje, vyplňuje pracovní listy a ptá se na otázky ohledně přečteného textu 
 • Předává písemné informace = projevuje se při psaní odborných zpráv, posterů, prezentačních materiálů, esejí i při zapisování poznámek 
 • Soustředěně pozoruje = dokáže interpretovat verbální i neverbální komunikaci druhých 
Práce v týmu

Práce v týmu – v tomto případě se jedná o skupinu nebo tým pracující synchronizovaně na splnění úkolu  

 • Rozumí a využívá skupinové práce = dokáže porozumět své roli a svým úkolům v rámci spolupráce v týmu a přispívá k organizační struktuře a funkci týmu 
 • Sleduje pokrok skupinové práce = navrhuje metody posuzování pokroku v rámci týmu 
 • Vylepšuje fungování skupinové práce = v průběhu kurzu je v případě potřeby ochotný vyjednávat ohledně oprav a vylepšení týmových úkolů 
Využívání technologií
 • Rozumí a využívá technologie = využívá digitální technologie pro výpočty, sběr a zobrazování dat, výzkumnou činnost, vytváření prezentací a psaní zpráv 

Vliv osobnostních charakteristik

V rozvoji kompetencí hraje roli i to, jak moc je daná kompetence ovlivňována osobnostními charakteristikami jako ochota učit se nebo zda se jedná o kompetenci naučenou např. prezentační dovednosti.

U schopností z větší části určovány osobnostními charakteristikami může někoho, kdo k této kompetenci má menší míru dispozic, stát více úsilí kompetenci rozvíjet v porovnání s lidmi, kteří k dané kompetenci dispozice mají. Proto se u rozvoje určitě vyplatí soustředit se na ty, které jsou vám přirozené a stavět tak na vlastním talentu. 

Vizualizujte si cíle a kroky pomocí škály

Prvotní úspěch je pro rozvoj důležitým motivátorem. Zvolte tedy nejdříve kompetenci, která pro vás bude snadnější. Skvělou pomůckou pro rozvoj kompetencí jsou škály, které vám pomohou vizualizovat cíl a nastavit akční kroky tak, abyste jej dosáhli.

Postup práce se škálou

Nakreslete si škálu podle tohoto vzoru:

Bez popisku

1) Škálu si pojmenujte podle kompetence, kterou chcete rozvíjet. 

Např. asertivita 

2) Popište, jak by to vypadalo, kdybyste tuto kompetenci měli rozvinutou tak, že jste s úrovní této své dovednosti maximálně spokojení?  

 • Čím konkrétnější popis zvládnete, tím lépe. 
 • Zaznamenejte ideální číselnou hodnotu této kompetence na škálu od 1 do 10 (1 je minimum, 10 maximum) 

Např. Asertivita – Umím říct „ne“. Dokážu si stát za svým názorem i přesto, že s ním druzí nesouhlasí. Umím druhým objektivně sdělit pozitivní i negativní zpětnou vazbu. Abych byl spokojený chtěl bych rozvinout asertivitu alespoň na 8. 

Bez popisku

3) Nyní si představte, že 1 je stav, kdy tato kompetence je na úplně nejnižší úrovni. 

4) Zkuste se zamyslet a na škále zaznačit bod, který podle vás odpovídá současné úrovni vaší kompetence. (U toho vycházejte z toho, jak sebe vnímáte vy sami) 

Např. úroveň mojí asertivity je aktuálně na 4. Někdy umím říct „ne“, ale často jsem převálcován argumenty větší skupiny.  

Bez popisku

5) Popište si, co všechno už v tuto chvíli umíte.

Např. Někdy umím říct „ne“, ale často jsem převálcován argumenty větší skupiny.  

6) Zkuste si vypsat všechno, co vás napadá, že by vám mohlo pomoci, aby se tato kompetence posunula směrem k hodnotě, kterou chcete. Mohou to být malé věci i velké kroky, záleží jen na vás. 

např. kurzy, zkušenosti, cvičení, knížky, předmět Kariérní start, lidé okolo mě 

TIP! Nemusíte vymyslet vše, co vám pomůže se dostat k vašemu cíli, ale můžete si zvolit i menší krok, např. co můžete udělat k tomu, abyste se zlepšili o jeden bod? Můžete se inspirovat právě i tím, co vám pomáhá nyní nebo, co vám pomohlo v minulosti. 

7) Začněte na kompetenci pracovat.  

Pokud máte pocit, že by se vám hodila pomoc, zastavte se na Kariérním centru. V rámci kariérní konzultace s vámi zpracujeme akční plán vašeho rozvoje. Můžete se registrovat do některého z našich kurzů nebo workshopů přímo od firem. Rádi byste něco dlouhodobějšího? Zapište si intenzivní semestrální předmět Kariérní start.  

Tipy pro rozvoj kompetencí

Knížky o seberozvoji

Podcasty

 • Nenásilný podcast (Petr Holík a Petr Sucháček)
  Podcast o komunikaci, která nabádá k hledání souladu mezi lidmi a nacházení oboustranně výhodného řešení. Pro všechny, kdo mají pocit, že jedinou cestou vyjednávání je prosadit vlastní zájem.

 • Getting things done (GTD)
  Podcast o nejpopulárnější metodě organizace času a plánování od Davida Allena.

 • Věda na dosah (Akademie věd ČR)
  Zajímají vás nové poznatky ze světa vědy? Poslechněte si čím zabývají vědci z Akademie věd ČR.

 • Teorie peněz (Matúš Kuchálik)
  Že finanční gramotnost není jen pro ekonomy vám poví v podcastu Teorie peněz.

 • U kulatého stolu (Forcapture)
  Pokud se rádi necháváte inspirovat profesními příběhy zajímavých lidí, zkuste U kulatého stolu. 

Předměty na MUNI k seberozvoji

Zajímá vás něco z jiného oboru a máte pocit, že by vás to posunulo dál? Nebojte se zapsat si předměty na jiných oborech – i tato zkušenost vám může umožnit si rozšířit svoje znalosti a dovednosti.  

Níže také naleznete tipy na předměty na MUNI, které mohou přispět k vašemu seberozvoji a můžete si je zapsat nehledě na to, z jaké jste fakulty nebo oboru. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info