Ze studenta absolventem - snadno a rychle

Je tu červen a zkouškové období je v plném proudu. Někteří dopisují zbývající seminární práce, skládají kolokvia či zápočty a připravují se na zkoušky, aby úspěšně zakončili svůj první rok studií. Jiným se naopak blíží poslední dny studia před tím, než opustí akademickou sféru a vydají se na nová dobrodružství na cestě k vysněné kariéře. Po úspěšné obhajobě diplomové práce a složení státní závěrečné zkoušky totiž vstupují do zcela nového světa. Ze studenta se stává absolvent. Pojďte se seznámit s tím, jak se můžete na tuto změnu připravit a co je potřeba udělat.

květen 2022

Bez popisku

Zdravotní pojištění

Občan ČR má ze zákona povinnost odvádět zdravotní pojištění. Studenti vysoké školy patří mezi státní pojištěnce, kterým zdravotní pojištění hradí stát. Stejně tak do této skupiny patří studenti v rámci svého prvního doktorského studia bez dalších výdělků po celou dobu řádné délky studia a osoby evidované na Úřadu práce ČR po celou dobu evidence. Zdravotní pojištění, jehož výše nyní činí 2.187 Kč, musí občan hradit sám v případě, že je studentem starší 26 let, který však není studentem doktorského programu, nebo absolventem, který po prázdninách nenastoupí do zaměstnání nebo nezačne podnikat. Stejné podmínky platí také po nezaměstnané občany, kteří nejsou evidovaní na Úřadu práce ČR, a pro pojištěnce s příjmy nepodléhajícími dani z příjmu, tedy s příjmy do 10.000 Kč při dohodě o provedení práce (DPP) či s příjmy do 3.499 Kč při dohodě o provedení činnosti (DPČ).

Za absolventa platí stát zdravotní pojištění do konce měsíce následujícího po dokončení studia na škole. Pokud tedy student složí státní závěrečnou zkoušku 1. června, zdravotní pojištění je hrazeno státem do konce července daného roku. Pokud student započne další studium do tří měsíců od ukončení studia prvního, stát za něj hradí pojištění po celou dobu v tomto mezidobí.
Zdravotní pojištění je odváděno zaměstnavatelem v rámci pracovního poměru, stejně jako při práci na DPČ s hrubým výdělkem nad 3.499 Kč a při práci na DPP s příjmem vyšším než 10.000 Kč. Podnikatelé odvádí zdravotní pojištění sami, minimální zálohy na zdravotní pojištění pro živnostníky v roce 2022 činí 2.627 Kč.

Zdravotní pojištění je odváděno příslušné zdravotní pojišťovně, respektive zdravotní pojišťovně, ke které je občan přihlášen. Občan ČR má povinnost být přihlášený ke zdravotní pojišťovně, výběr zdravotní pojišťovny náleží jedinci.

Vznik a zánik nároku na zařazení mezi státní pojištěnce má občan povinnost nahlásit své pojišťovně do 8 dní od příslušné změny. V takovém případě je potřeba vyplnit formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce. Využít můžete také elektronických formulářů na webových stránkách pojišťovny, příslušné podklady je potřeba nahrát v elektronické podobě. Student předkládá doklad o studiu, tedy potvrzení studijního oddělení o zahájení nebo ukončení studia, získaný diplom a jiné. Uchazeč o zaměstnání předkládá doklad o evidenci na úřadu práce.


Sociální pojištění

Sociální pojištění v ČR povinné není. Součástí sociálního zabezpečení v ČR jsou nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, který je spojen s vyplácením podpory v nezaměstnanosti v případě potřeby.

Nemocenské pojištění cílí na pojištění krátkodobých sociálních událostí, které by občanovi znemožňovaly pracovat. Mezi takové události patří dočasná pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování a péče o člena domácnosti, nebo podpora při těhotenství, mateřství a otcovství. Důchodové pojištění je spojené s vyplácením starobního důchodu.

Zaměstnavatel hradí sociální pojištění za zaměstnance v rámci pracovního poměru, při práci na DPP s příjmem nad 10.000 Kč a při práci na DPČ s příjmem přesahujícím 3.499 Kč. V případě podnikání coby hlavní činnosti má podnikatel povinnost odvádět zálohy na sociální pojištění sám s výjimkou nemocenského pojištění, ke kterému se hlásí dobrovolně.


Evidence na Úřadu práce ČR

Po ukončení studia může evidence na Úřadu práce ČR přinést několik výhod. Mezi ně patří podpora v nezaměstnanosti, pokud jedinec splní stanovené podmínky, či hrazení zdravotního pojištění po celou dobu evidence. Stejně tak představuje evidence na ÚP náhradní dobu evidence pro nárok na starobní důchod. Tato náhradní doba běží po celou dobu evidence na ÚP, po kterou pobírá jedinec podporu v nezaměstnanosti, a po dobu maximálně 1 roku do 55 let věku jedince, během které podporu nepobírá.

Do evidence uchazečů o zaměstnání je občan zařazen ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Pokud tuto žádost podáte nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete do evidence zařazeni ode dne následujícího dni skončení zaměstnání. Ve spojení s žádostí o zprostředkování zaměstnání je jedinec oprávněn podat také žádost o podporu v nezaměstnanosti.
Na ÚP se můžete evidovat na libovolném kontaktním místě. Při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání bude potřeba doložit průkaz totožnosti, státního občanství a místa trvalého bydliště, tj. občanský průkaz. Dále je potřeba doložit doklad o ukončení zaměstnání, tj. zápočtový list, doklad o ukončení samostatně výdělečné činnosti nebo o ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání, tj. maturitní vysvědčení, diplom, rozhodnutí o ukončení studia a další. V neposlední řadě je v případě žádosti o podporu v nezaměstnanosti nutné předložit také potvrzení o výši průměrného měsíčního výdělku, u OSVČ potvrzení o vyměřovacím základu.


A co dál?

Po dokončení vysoké školy už nebudete moci využívat kartu ISIC na využívání univerzitní knihovny, na otevírání dveří na univerzitě či na zvýhodněné ceny jídla v univerzitních menzách. Slevy u smluvních partnerů karty ISIC vám však platí nadále, a to až do konce platnosti revalidační přelepky, tj. do konce kalendářního roku následujícího po roce koupení přelepky.
Můžete však využít výhod Karty absolventa, kterou můžete zakoupit v Obchodním centru IS za 280 Kč. Budete tak moci využívat služeb MUNI, které zahrnují půjčování knih zdarma po registraci v univerzitních knihovnách, přístup do odborných databází z knihovních počítačů, využívání slev na služby MUNI – na jazykové kurzy a další. Karta absolventa vám také umožní využívat výhod programu Alive, který poskytuje slevy u smluvních partnerů programu.

Ať už se na své cestě životem vydáte kamkoliv, a to ve své kariérní dráze i osobním životě, budeme vám na Kariérním centru MUNI držet palce. Přechod z akademického prostředí do pracovního života přináší mnoho změn a nejistot. Vaše léta na univerzitě však slouží pouze k přípravě na váš profesní i osobní život, samotná cesta je nyní na vás. Přejeme vám mnoho štěstí na cestě za vašimi sny a cíli. A nezapomeňte, že Kariérní centrum MUNI i celá Masarykova univerzita je tu pro vás, a proto můžete služeb Kariérního centra využít zdarma ještě celý rok po studiu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info