Konference JobNEST

Konference státní správy a neziskových organizací 

Děkujeme za účast a těšíme se
zase na viděnou 2023

Zobrazit program

Nestihli jste letošní konferenci JobNEST?
Nevadí, můžete se podívat na záznam.

07:10 Mýty o kariéře ve státní správě. 

51:17 Stáže a praxe v nezisku a státní správě

01:42:25 Kariéra v nezisku

02:41:26 DOBROvolnictví

03:30:45 Inspirativní panel – cesta naší organizace a možnosti zapojení

Proč přijít na JobNEST

JobNEST je jedinečnou příležitostí, jak nahlédnout za oponu fungování státní správy a neziskového sektoru a navázat osobní kontakty se zajímavými zástupci těchto dvou významných oblastí pracovního trhu.  

Na konferenci budete mít možnost:

  zjistit, jaká je skutečná realita práce ve státní správě a nezisku

poznat odborníky z praxe a dozvědět se o kariérních a dobrovolnických příležitostech

 zapojit se do dobročinné akce a přinést oblečení pro charitativní účely

 využít přímo na místě bezplatnou možnost konzultace životopisu s poradci Kariérního centra

Chcete získat informace o pracovních příležitostech?

V rámci panelové diskuze se dozvíte o možnostech pracovních úvazků, stáží, praxí i dobrovolnictví.

Uvažujete o kariéře v sektoru státní správy či v neziskové organizaci?

Zaměstnanci a personalisté vám prozradí tipy, jak uspět u výběrového řízení a kde všude se můžete realizovat.

Chcete navázat kontakt s potenciálními zaměstnavateli?

V rámci doprovodného programu budete mít skvělou příležitost pro networking s hosty a řečníky.

Hlavní program a registrace

Moderovaná panelová diskuze je tvořena pěti bloky, na které je nutné se registrovat. Zúčastnit se můžete všech bloků, nebo si vybrat jen některý z nich. Registrovaní mají jistotu rezervace místa k sezení a šálek kávy zdarma. Registrujte se, kapacita konference je omezená. 

 • 10:00 | Zahájení konference

 • 10:00 – 10:55 | Mýty o kariéře ve státní správě

  Nízké platy, protekce či nudná úředničina. O práci ve státní správě koluje řada mýtů. Zjisti, jaká je realita, jak taková práce může vypadat a proč stojí za to o práci ve státní správě uvažovat. 


  Diskuze se zúčastní:

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

  Policie ČR

  Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

  Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.

  Mgr. Rostislav Neubauer, plk. v.v.

  Magistrát města Brna

  Magistrát je městským úřadem statutárního města Brna, jehož struktura je aktuálně členěna na pět úseků a 31 odborů. Magistrát města Brna je s 1400 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v kraji. Jedná se o moderní úřad, který každý rok zkvalitňuje stav služeb v elektronizaci, komunikaci, transparentnosti, participaci, klientském servisu nebo společenské odpovědnosti. 

  Ing. Zdeněk Jurečka

  Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Agenda Krajského úřadu je široká, patří k ní krizové řízení (např. při tornádu), vakcinační kampaň nebo řešení uprchlické krize. Kraj také zřizuje střední školy, stará se o kulturu a památkovou péči, zdravotnictví, sociální péči, vztahy s partnerskými regiony, dopravu (nyní například nakoupil 37 nových vlakových souprav a nové autobusy pro systém IDS), sport, životní prostředí, podporu cestovního ruchu, vinařství, ochranu životního prostředí, rozvoj inovací a další.

  Mgr. Zbyněk Vičar

  Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. je veřejná výzkumná organizace, jejíž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. CDV poskytuje výzkumnou, vývojovou, expertní a servisní činnost v dopravních oborech pro státní i soukromý sektor. Svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Zabývá se klíčovými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb.

  CDV dále řeší dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ekonomiku dopravy, multimodální dopravu, dopravní psychologií, vzdělávání v dopravě, modelování dopravní poptávky, systém hospodaření, geografické informační systémy, odbavovací a parkovací systémy a telematické řídicí systémy. Zaměřuje se také na smart mobilitu a nové technologie, jako jsou kupříkladu autonomní systémy v dopravě.

  Mgr. Jana Mazálková

 • 11:00 – 11:55 | Stáže a praxe v nezisku a státní správě

  Chcete si znalosti ze školy vyzkoušet i v praxi a nevíte, jak s tím začít? Zástupci z prosperujících českých neziskových organizací i ze státní správy vám prozradí, jak taková stáž či praxe může vypadat, co dobrého vám může přinést a jak nabyté zkušenosti zužitkovat ve svém kariérním životě. 


  Diskuze se zúčastní:

  Demagog.cz

  Projekt Demagog.cz je v České republice unikátní nezávislou factcheckingovou platformou, která má za cíl kultivovat veřejnou debatu v naší zemi a to zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity a obsahu na sociálních sítích. Činnost platformy spočívá tedy primárně v poukazování na nepravdivá a manipulativní vyjádření, která křiví veřejný prostor. Za více než deset let fungování projektu již byly prověřeny tisíce výroků českých politických špiček. Projekt se zaměřuje také na mediální a informační vzdělávání.

  Ing. Mgr. Jan Fridrichovský

  Národní filmový archiv

  Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury. V České republice se řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím. Vedle plnění archivní role se podílí na zpřístupňování audiovizuálního kulturního dědictví veřejnosti, zabývá se vědeckou a publikační činností, prezentací filmového dědictví a rozvojem současné české kinematografie a pohyblivého obrazu.

  Jolana Danková

  Diecézní charita Brno

  Diecézní charita je křesťanská organizace pomáhající lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporující samostatnost těch, kteří si pomoci neumí. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. Od roku 1992 vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

  Lenka Pospíšilová

  ParaCENTRUM Fenix

  ParaCENTRUM Fenix je organizace, která pomáhá lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podpírá je v náročné životní změně, ukazuje cestu a bojuje za jejich lepší společenské začlenění a kvalitu života.

  Lidem po poranění míchy a jejich blízkým nabízí organizace komplexní zdravotní a sociální služby (v současnosti je to 30 různých projektů a aktivit). Jejím cílem je, aby v rámci svého hendikepu byli co nejvíce soběstační a dokázali se aktivně zapojit do běžného života.

  Činnost organizace stojí především na nadšených lidech – v současnosti v ní pracuje 65 zaměstnanců a další desítky dobrovolníků. Jsou to lidé z různých profesí, které ale spojuje chuť pomáhat a potřeba vidět ve své práci vyšší smysl.

  Mgr. Michal Odstrčil

 • 12:00 – 12:55 | Pauza

 • 13:00 – 13:55 | Kariéra v nezisku

  Láká vás kariéra v neziskovce? Na tomhle bloku se dozvíte, jak si můžete v neziskové sféře vybudovat kariéru. Své know how vám prozradí zaměstnanci neziskových společností a tipy, jak uspět u výběrového řízení, zde prozradí i jejich personalisté.


  Diskuze se zúčastní:

  IQ Roma servis

  Nezisková organizace IQ Roma servis pomáhá už od roku 1997 romským rodinám, mladým lidem i dospělým zlepšit sociální situaci. Každý rok se věnuje více než tisíci potřebných lidí v Brně, Břeclavi, Vyškově i v dalších obcích Jihomoravského kraje. Nabízí profesionální sociální služby, rozvíjí komunitní práci a vytváří prostor k propojování aktivních Romů a pořádání jejich vlastních, veřejně prospěšných, společenských a kulturních projektů.

  Bc. Josef Vlach

  Loono

  Loono je nezisková organizace složená z týmu mladých lékařů a studentů medicíny, kteří se snaží vzdělávat veřejnost v oblasti reprodukčního zdraví (#doledobry) a duševního zdraví (#dobrenitro) a prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění (#zijessrdcem). O zdraví a těle mluví srozumitelně, nestraší děsivými statistikami a inspiruje ostatní, aby se o sebe starali rádi a zavčas. Záštitu nad organizací převzala 1. lékařská fakulta UK. Jejími odbornými garanty jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie, kardiologie, dermatovenerologie, praktického lékařství, výživy, psychiatrie i psychologie.

  Bc. Jitka Zmítková

  Modrá linka

  Hlavním posláním, se kterým vstoupily tři zakladatelky Modré linky do světa neziskových organizací, bylo poskytovat dětem a mladým lidem pomoc v krizových a obtížných životních situacích. Uplynulá léta formovala Modrou linku do dnešní podoby, kdy už spolek není jen pro děti, ale poskytuje služby pro všechny, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Největší službou spolku je linka důvěry poskytující distanční krizovou pomoc po telefonu, chatu či e-mailu, od tohoto roku poskytovanou v nonstop režimu.

  MgA. Hana Regnerová

  Domov pro mne

  Nestátní nezisková organizace Domov pro mne z.s. pomáhá osobám s postižením už od roku 2004. Dětem i dospělým se zdravotním postižením pomáhá překonávat každodenní překážky běžného života tak, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti je jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně. Provozuje také sociální službu chráněné bydlení určenou osobám s těžkým tělesným postižením. Vedle toho realizuje zážitkové pobyty pro děti a dospělé s postižením, příměstské tábory a zájmové kroužky pro děti a mladé lidi do 26 let. Dlouhodobým cílem organizace je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít aktivně ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

  Jarmila Vokálová

 • 14:00 – 14:55 | DOBROvolnictví

  Přemýšlíte, jak přiložit ruku k dílu a pomoci potřebným? Naši hosté vám zde povypráví o jejich zkušenostech a zážitcích s dobrovolničením a prozradí vám, jaké jsou možnosti zapojení v jednotlivých organizacích.


  Diskuze se zúčastní:

  Greenpeace Česká republika

  Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící v 55 zemích světa již půlstoletí. Jejím cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přináší svědectví o globálních ekologických problémech, požaduje nápravu po zodpovědných institucích a nabízí řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací.

  INEX–SDA

  INEX-SDA (Sdružení dobrovolných aktivit) je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. INEX-SDA organizuje dobrovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně. Skrze svou činnost se INEX-SDA snaží přispět k fungování mezinárodní a mezikulturní spolupráce. Činnosti INEX-SDA by měly vést k výchově aktivních a zodpovědných občanů, kteří se zajímají o dění v okolním světě a věnují se obecně prospěšným dobrovolnickým činnostem.

  HERO CLAN

  HERO CLAN propojuje neziskové organizace s expertními dobrovolníky. Vznikem tohoto partnerství šetří neziskovkám čas i peníze a zároveň šíří myšlenku, že dobrovolnictví je normální, a motivuje veřejnost k zapojení.

  V rámci „klanu“ vznikla neveřejná databáze expertních dobrovolníků, kteří jsou dle svých preferencí propojováni s neziskovými organizacemi na základě konkrétních požadavků neziskovek. Čili s těmi, které právě tyto dobrovolníky potřebují. Obě strany tak získávají možnost navzájem si pomoct, inspirovat se a načerpat od sebe novou motivaci i energii.

  Veronika Procházková

 • 15:00 – 15:55 | Inspirativní panel – cesta naší organizace a možnosti zapojení

  Chcete (z)měnit svět? Přijďte si pro dávku inspirace od těch, kteří na jeho změně už pracují. 


  Diskuze se zúčastní:

  Nedoklubko

  Nedoklubko je spolek podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice. Nedoklubko poskytuje okamžitou a ucelenou informační podporu a zvyšuje povědomí o problematice předčasného porodu v ČR. Sdílí rady a informace, příběhy a zkušenosti. 

  MUDr. Kateřina Fialová, PhD.

  MUNI POMÁHÁ

  MUNI pomáhá je dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity. Centrum vzniklo v březnu 2020 v reakci na epidemii koronaviru. Dobrovolnictví je centrem vnímáno jako nástroj pomoci i seberozvoje - jeho posláním je zprostředkovávat smysluplné dobrovolnické příležitosti. Centrum dále nabízí také podporu a zázemí v rámci programu Inkubátor pomoci.

  Liga vozíčkářů

  Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby lidem s fyzickým, kombinovaným nebo lehkým mentálním postižením. Organizace poskytuje služby rozvíjející samostatnost, sebeobsluhu a integraci. Jedná se zejména o osobní asistenci, odborné sociální poradenství, centrum denních služeb a sociální rehabilitace. Na to navazuje výcvik asistenčních psů, doprava upraveným mikrobusem, půjčovna kompenzačních pomůcek, bezbariérové divadlo Barka, aktivity pro pečující osoby, pobytové akce a další. 

  Barbora Fialová

Doprovodný program

 • Networking mezi hosty a řečníky

  11:00 – 16:00

  Pokud vás panelová diskuze inspiruje k zapojení se do neziskové či státní sféry, můžete se setkat se zástupci jednotlivých organizací i osobně a neformálně se s nimi pobavit o tom, co by vás zajímalo. 

 • Konzultace CV

  10:00 – 16:00

  Využijte přímo na místě bezplatnou možnost konzultace CV s poradci Kariérního centra. Pomůžeme vám vyladit váš životopis a poradíme jak na přípravu pracovního portfolia. 

 • Sběr šatstva pro charitativní účely

  10:00 – 16:00

  Provětrejte skříně a darujte své oblečení na charitativní účely. Přineste s sebou na akci oblečení, které už nevyužijete, a my se postaráme o to, aby se dostalo k těm, kteří to potřebují nejvíc.

  Jaké oblečení přinést?

Praktické informace a FAQ

Akce se koná fyzicky v Atriu Fakulty sociálních studií MU. Vstupné je zdarma.

Pro koho je konference určená?

Konference JobNEST je určena studentům a absolventům všech fakult Masarykovy univerzity. Na konferenci jsou však vítáni také studenti středních škol. 

Můžu přijít i bez předešlé registrace?

Na konferenci můžete přijít i bez předešlé registrace. Místa k sezení na tribunovém schodišti budou však rezervována pro zaregistrované účastníky. Bude-li kapacita naplněna, příchozí bez registrace budou mít místa na stání. 

Kde najdu Atrium FSS?

Atrium se nachází v přízemí fakultní budovy. Projdete-li vchodovým vestibulem rovně kolem schodů, ocitnete se v prosvětleném prostoru, v jehož levé části je tribunové schodiště. Zde se bude odehrávat konference. 

Načítám mapu…

Kontakt

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte Silvii.

Ing. Silvie Otáhalová

event manažerka


telefon: 721 530 396
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info